לוויתן הפרויקט הלאומי

היתר פליטה לאסדת לוויתן

לקראת הזרמת הגז למשק הישראלי, המשרד להגנת הסביבה פרסם היתר פליטה לאסדת לוויתן

6 בנובמבר 2019

לקראת הזרמת הגז למשק הישראלי, המשרד להגנת הסביבה פרסם היתר פליטה לאסדת לוויתן.

בהתאם לתנאים בהיתר, שמגדיר מגבלות פליטה ותנאים להפעלה ובקרה, הפליטות מאסדת לוויתן לא ישפיעו על איכות האוויר ביבשה והן יהיו נמוכות באופן משמעותי מהתקן. ניתן לעיין בהיתר הפליטה באתר האינטרנט שלנו.

בתקופה הקרובה נחל בהזרמה של גז טבעי שירכש ממערכת הולכת הגז הארצית לאסדה, לצורך הרצת מערכותיה, לאחר שאלה נבדקו ונמצאו תקינות. בשלב הראשוני, שימשך כחודש, יופעלו בהדרגה המערכות באסדה. מערכות אלה מכילות כעת גז אינרטי (חנקן), אותו יחליף בהדרגה גז טבעי ממערכת הולכת הגז הארצית. פינוי החנקן והמתאן יעשה באופן מדורג ומבוקר דרך מתקן יעודי.

שותפות לוויתן מאמינה בשקיפות המידע, וחברת נובל אנרג'י-מפעילת האסדה-תפרסם באופן מסודר את תכנית ההרצה וצפי הפליטות מהאסדה בתקופה זאת, ותעדכן עליהן באתר האינטרנט שלנו.

חשוב לדעת כי מודל יעודי שנערך לבחינת הקפי הפליטות ספציפית בתקופת ההרצה מראה באופן חד משמעי וברור כי בשום שלב לא תהיה השפעה על אכות האוויר ביבשה ובחוף, ורמות הפליטות שיגיעו ליבשה ולחוף יהיו נמוכות משמעותית מהתקן.

המודל מראה שבתרחיש הקיצוני ביותר, ריכוז הבנזן שעלול להגיע ליבשה ולחוף יהיה נמוך מ 3.5% מערך הסביבה לבנזן, ולאורך תקופת ההרצה לא צפויה כל חריגה מהתקן.

השימוש בגז מאסדת לוויתן מהווה בשורה לציבור בישראל-הוא יאפשר להביא להפחתה משמעותית נוספת בזיהום האוויר שנגרם מהפעלת תחנות הכח הפחמיות, ממפעלי תעשיה ומתחבורה.

הגז מהמאגר יוזרם כבר במהלך חודש דצמבר 2019, כפי שהתחייבנו למדינה ולציבור בישראל.