לוויתן הפרויקט הלאומי

הרצת אסדת לוויתן

18 בנובמבר 2019

היום (18.11.19) החל שלב ההפעלה הראשונית בתקופת ההרצה של כלל המערכות באסדת לוויתן והתשתיות הנלוות לה לקראת פתיחת הבארות במאגר והזרמת גז טבעי. זאת לאחר שהתקבלו היום כל האשורים הנדרשים.

בשלב זה נפעיל את המערכות באסדה והצנרות המקושרות אליה, לאחר שעברו בדיקות מקיפות ונמצאו תקינות ומוכנות להפעלה.

מערכות אלה והצנרות הרלוונטיות מכילות כעת גז אינרטי (חנקן), אותו יחליף בהדרגה גז טבעי.

בשלב ההפעלה הראשונית, שימשך כחודש, יופעלו בהדרגה המערכות באסדה, באמצעות גז טבעי מטופל ממערכת הולכת הגז הארצית.

בהמשך, גז טבעי שיופק מהמאגר יוזרם לאסדה ויבוצע המשך פינוי של החנקן מהמערכות והצנרות. פינוי החנקן והגז הטבעי הנדרש כחלק משלבים אלה יעשה באופן מבוקר דרך מתקן יעודי.

בשלב זה, מסיבות בטיחותיות, לא ניתן להפעיל את הלפיד של האסדה.

חשוב לדעת כי מודל יעודי שנערך בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה לבחינת הקפי הפליטות ספציפית בתקופת ההרצה מראה באופן חד משמעי כי בשום שלב לא תהיה השפעה על אכות האוויר ביבשה ובחוף.

המודל מראה שבתרחיש הקיצוני ביותר, ריכוז הבנזן שעלול להגיע ליבשה ולחוף יהיה לכל היותר 0.135 מק"ג/מ"ק, שהם עד 3.5% מערך הסביבה והיעד היממתי לבנזן, ולאורך תקופת ההרצה לא צפויה כל חריגה מהתקן.

שותפות לוויתן מאמינה בשקיפות המידע ואת תכנית ההרצה ניתן לראות בעמוד השקיפות באתר, באתר ניתן לראות גם את המודל לפיזור בנזן, וישנה גישה ישירה לתחנות הניטור שמוצבות ביבשה.

הרצת האסדה נכנסת לשלב הבא (סעיפים 3.2-3.3 בתכנית ההרצה). שלב זה צפוי להימשך 2-4 שבועות ובמהלכו ייתכנו מפעם לפעם אירועי נישוב זניחים ומקומיים.

הפעלת האסדה, פעולות ההרצה ובהמשך הזרמת הגז מהמאגר לאסדה, יבוצעו בהתאם להיתרי המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה.

השימוש בגז מאסדת לוויתן מהווה בשורה לציבור בישראל-הוא יאפשר להביא להפחתה משמעותית נוספת בזיהום האוויר שנגרם מהפעלת תחנות הכח הפחמיות, ממפעלי תעשיה ומתחבורה.

הגז מהמאגר יוזרם כבר במהלך חודש דצמבר 2019, כפי שהתחייבנו למדינה ולציבור בישראל.