לוויתן הפרויקט הלאומי

שומרים על שקיפות

היקף הפליטה מהאסדה בפועל היה נמוך משמעותית מהכמויות שהוערכו טרם ביצוע הנישוב

31 בדצמבר 2019

הסתיים בהצלחה תהליך פתיחת שתי הבארות הראשונות במאגר לוויתן, והזרמת הגז הטבעי מהן לאסדת הטיפול ולצרכנים.

במהלך הנישוב שבוצע באסדה כחלק מתהליך זה לא נרשמו כל שינויים במדדי איכות האויר באזור חוף הכרמל והסביבה. המשרד להגנת הסביבה מסר לאחר הנישוב כי "היקף הפליטה מהאסדה בפועל, כפי שעולה מנתוני מפקחי המשרד, היה נמוך משמעותית מהכמויות שהוערכו טרם ביצוע הנישוב".

בתהליך הנישוב נושב חנקן, ובהמשך למשך כשעה נושב גז טבעי. עם סיום הנישוב התחלנו להזרים את הגז הטבעי ליבשה, ומשם, דרך צינורות מערכת ההולכה הארצית של נתג"ז, ללקוחות לוויתן.

יודגש כי במהלך היממה האחרונה לא נרשמו כל חריגות בתחנות הניטור שהוצבו לאורך החוף, ואיכות האוויר באזור לא נפגעה כלל.

על-פי הודעת המשרד להגנת הסביבה "ריכוזי הבנזן שנמדדו לאורך היום בתחנות הניטור הממוקמות לאורך החוף מול האסדה היו דומים ביחס לתקופת הייחוס של 1 נובמבר עד 22 דצמבר (תקופה בעלת תנאים מטאורולוגיים דומים). הריכוזים השעתיים המרביים בתחנות השונות לאורך החוף נעו היום בין 0.41 ל-1.40 מק"ג/מ"ק, לעומת ריכוזים שעתיים מרביים של 2.93-1.47 מק"ג/מ"ק בתקופת הייחוס".

 

תועלות פרויקט לוויתן כבר מורגשות: כבר מחר ירד תעריף החשמל, בהמשך תהיה הפחתה דרמטית של זיהום האוויר בישראל עם המעבר לשימוש באנרגיות נקיות וסגירת התחנות הפחמיות, הגדלת הכנסות המדינה במאות מילארדי שקלים וחיזוק מעמדה של המדינה באזור.

כפי שהדגשנו לכל אורך הדרך, הפעלת אסדת לוויתן נעשית בהתאם להנחיות המחמירות של משרדי הממשלה השונים, ואנו מחוייבים לשמירה על הסביבה והבטיחות.