לוויתן הפרויקט הלאומי

גז טבעי ובריאות

ייצור חשמל נקי, יעיל וזול יותר

הגז הטבעי הוא דלק פוסילי (מאובן) שנוצר במשך מליוני שנים מהתפרקות של צמחים ובעלי חיים שנקברו בעומק אדמת כדור הארץ, והוא הדלק הנקי ביותר מבין הדלקים הפוסיליים. הוא מחליף דלקים מזהמים כמו פחם, מזוט וסולר שהיוו לאורך עשרות שנים את הדלקים המרכזיים בתחנות כח לייצור חשמל ובתעשיה בישראל, ומאפשר להקטין את הזיהום הרב משמוש בכלי רכב בישראל-הן בהנעה ישירה בגז טבעי והן בעקיפין באמצעות מעבר לכלי רכב מונעים בחשמל, שיצורו נקי הרבה יותר בזכות הגז הטבעי.

יתירות אנרגטית לתעשייה
ולמשק החשמל הישראלי

על-פי החלטת משרד האנרגיה, חיבור מאגר לוויתן ומאגר גז נוסף למשק הישראלי יאפשרו את סגירת התחנות הפחמיות. מהלך זה יחל עם סגירת 4 יחידות הייצור המזהמות ביותר בתחנות הכח חדרה עד לשנת 2022 (יחידות 1 – 4 שמספקות מעל למחצית מכח הייצור של התחנה) והקמת תחנות כח מונעות בגז במקומן, ובמקביל יאפשר את הסבת יחידות ייצור הפחם בתחנת הכח הפחמית באשקלון לגז טבעי או שיאפשר את סגירתה.

בנוסף, חיבור מאגר לוויתן לצנרת הולכת הגז בישראל מאפשר את הגדלת יתירות מערכת הפקת הגז (המשק יחובר לשני מאגרי גז, שתי אסדות הפקה נפרדות ושני חיבורים למערכת ההולכה) ללא חשיפה לנקודת אספקה אחת, וכן יתאפשר חיבור של מפעלים רבים נוספים לגז הטבעי, כך תוכל התעשייה הישראלית לעבור לייצור יעיל וחסכוני יותר.

משרד האנרגיה הכריז במהלך שנת 2018 כי הוא פועל על מנת לאפשר מכירה של חשמל מתחנות כח פרטיות ללקוחות הביתיים, לא רחוק היום בו נוכל לבחור מי יהיה ספק החשמל שלנו, תחרות אשר עתידה להוביל לירידה נוספת במחירי החשמל.

מליארדי שקלים שמגיעים כתמלוגים לציבור

הגז הטבעי הוא משאב טבע של כולנו, מרבית הרווחים ממכירת הגז הטבעי ממאגר לוויתן החלו לחזור לציבור בתשלומי מס ותמלוגים והופכים את אזרחי ישראל לשותפים בהצלחת הפרויקט. הכנסות המדינה מרווחי מכירת הגז הטבעי ממאגר לוויתן, שצפויות לעמוד על מעל 250 מיליארד שקלים במהלך חיי המאגר, יסייעו במימוש פרויקטים חברתיים, בריאותיים וחינוכיים.
כבר בשנת הפעילות הראשונה, בשנת 2020, העבירו שותפי לוויתן תמלוגים בהיקף של כחצי מיליארד שקלים לציבור הישראלי.
על פי רשות הגז במשרד האנרגיה, המעבר לשימוש בגז טבעי חסך למשק הישראלי בין –השנים 2004-2020 אז החל השימוש בגז טבעי, כ- 78.6 מיליארד ש"ח.

הכנסות המדינה מתמלוגים

בשנים 2013-2020 אזרחי ישראל נהנו מ-6.3 מיליארד ש״ח
בתמלוגים מרווחי הגז

כ- 6.3 מיליארד ש״ח סה״כ

מקור: משרד האנרגיה

חיסכון למשק

המשק הישראלי חסך בשנים 2013-2020 בזכות השימוש בגז הטבעי
מעל 61 מיליארד ש״ח בעלויות אנרגיה

מקור: משרד האנרגיה

ישראל מבססת את מעמדה באזור

מעבר לתוֹעלוֹת הכלכליות, הביטחוניות והסביבתיות הרבות, תגליות הגז הטבעי תורמות לחיזוק יחסי החוץ והיחסים הכלכליים של ישראל עם המדינות באזור. תגליות הגז בישראל משמשות  גשר לשיתוף פעולה אזורי רחב בתחום האנרגיה ובתחומים נוספים, והסכמי היצוא שנחתמו בין השותפות במאגר לוויתן לבין לקוחות במדינות האזור מסייעים  לכינונם של יחסים בינלאומיים חזקים המבוססים על תלות כלכלית ושיתוף פעולה אזורי.

תחבורה ירוקה - זול ונקי יותר

עם חיבורו של מאגר לוויתן למשק מתאפשר מעבר הדרגתי של התחבורה לפעילות על גז טבעי במקום דלקים מזהמים. פוטנציאל המעבר של סקטור התחבורה משימוש בתזקיקי נפט יקרים ומזהמים לשימוש ברכב חשמלי ושימוש ישיר בגז טבעי הוא גדול (8-10 BCM בשנה) והחיסכון הצפוי ביבוא דלקים ובזיהום עצום. על פי יעדי משק האנרגיה לשנת 2030 שפרסם משרד האנרגיה – 100% מכלי הרכב הפרטיים שימכרו בשנה זו יהיו חשמליים ו-60% ממכירות המשאיות שמשקלן עולה על 3.5 טון יהיו מונעות בגז טבעי. כמו כן 25% מהאוטובוסים שימכרו יהיו מונעים בגז טבעי והיתר יהיו חשמליים.

עידן חדש במשק החשמל

עם כניסת הגז הטבעי למשק התפתחה תעשייה חדשה שעד כה היתה נתונה בשליטה ממשלתיתייצור חשמל. הודות לגז הטבעי, וביתר שאתהודות לגז מלוויתן, מתאפשר פיתוח נוסף של סקטור ייצור החשמל הפרטי. עלפי רשות החשמל, בשנת 2019 ייצרו תחנות הכח הפרטיות כשליש מהחשמל בישראל.

בישראל פועלות כיום 14 תחנות כח שמפועלות על גז טבעי, מתוכן 6 מופעלות על ידי חברת החשמל ו8 הן תחנות כח פרטיות.

אל הגז הטבעי נלווה מקור
דלק נוסף, קונדנסט

קונדנסט הינו דלק מעובה, שמבוסס על פחמימנים שנמצאים בגז, והוא למעשה נפט קל (דומה במרכיביו לסולר). הקונדנסט הוא דלק לכל דבר, שמופרד מהגז בתהליך פיזיקלי, מוזרם בצינור מאסדת לוויתן ליבשה, ומשם מועבר לבית הזיקוק בחיפה באמצעות צנרת הדלק הארצית הקיימת.

אחד ממרכיבי הקונדנסט הוא בנזן. הקונדנסט מלוויתן דל בבנזן, ושיעורו נמוך משמעותית מהתקן המותר שמגדיר את שיעורו בבנזין שאנחנו מתדלקים בתחנות הדלק. דו"ח שפרסם איגוד ערים לאיכות הסביבה שרוןכרמל קבע שהפעילות באסדת לוויתן לא פוגעת באיכות האוויר ביבשה. בזכות השימוש בגז הטבעי מלוויתן מתאפשרת המשך הפחתת השימוש בפחם בתחנות הכח הפחמיות, והדו"ח מצביע גם על ירידה משמעותית בהיקף פליטת מזהמי אוויר מתחנת הכח בחדרה.