לוויתן הפרויקט הלאומי

שקיפות

שותפות לוויתן מאמינה בזכות הציבור לעיין במסמכים ומידע הנוגעים למאגר הגז הטבעי ומעלה כאן באופן שוטף מסמכים רלוונטים. אנחנו מאמינים בשקיפות ושיתוף במידע, ככל שאין בכך משום חשיפת סודות מסחריים, מגבלות בטחוניות ו/או מגבלות אחרות.

היתר פליטה לאסדת לוויתן

היתר פליטה לאסדת לוויתן

היתר הזרמה לאסדת לוויתן

היתר הזרמה לאסדת לוויתן

תכנית הערכות לטיפול בשפך

על אסדת לוויתן והתשתיות שסביבה פועל 24/7 מערך בטיחות שתפקידו להבטיח שמירה על הסביבה הימית ועל חופי הים המרהיבים. במידה ויתרחש ארוע חריג ישנה תכנית פעולה מסודרת, שאושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה, במטרה לטפל בו במהירות וביעילות ולהקטין את הפגיעה למינימום:

בנזן

שותפות לוויתן ביצעה סימולציה תהליכית להערכת תכולת הבנזן בגז הטבעי מהמאגר. הבנזן הוא אחד החומרים שמוכלים בקודנסט שמופק עם הגז הטבעי ממאגר לוויתן, שהוערך על-ידי המשרד להגנת הסביבה כ"דל" בבנזן. מודלים שונים שבחנו את הקפי פיזורו לאוויר מצאו שהוא לא יגיע לסביבה היבשתית בהקפים שישפיעו על אכות האוויר.

הערכת פליטות תרכובות אורגניות נדיפות שאינן מתאן (NMVOC) בידי צד ג'.

הקפי הפליטה הצפויים מאסדת לוויתן והמערכות שמורכבות עליה להפחתת פליטות נבחנו בידי מעריך חיצוני כדי לוודא שהם אינם צפויים להביא להשפעה על אכות האוויר ביבשה באופן שיחרוג מהתקנים-מסמך זה הוגש למשרד האנרגיה 12/2018

הרכב הגז הצפוי מהמאגר

שותפות לוויתן ביצעה סימולציה תהליכית להרכב הגז הטבעי מהמאגר. את הנתונים המלאים ניתן לבחון במהלך ההפקה, והם יהיו דומים לנתונים אלה. הנתונים מופיעים באתר חופש המידע של משרד האנרגיה

טיוטת היתר פליטה
בקשה להיתר פליטה כפי שהוגשה למשרד להגנת הסביבה
מסמך רקע לסביבה הימית

מסמך רקע לסביבה הימית מאפשר לבחון מה מצבה של הסביבה הימית בנקודת הקמת האסדה טרם הקמתה, ומשמש כנקודת השוואה לניטור שיבוצע לאורך חיי הפרוייקט

תכנית ניהול סביבתית

המדינה קבעה כי שותפות לוויתן תפעל לשמירה על הסביבה הימית והיבשתית בהתאם לתכנית ניהול סביבתית (תנ"ס) שמהווה חלק מאישורי מוסדות התכנון לפעילות אסדת לוויתן והתשתיות הנלוות לה.

תנ"ס הינה כלי של תמ"א 37/ ח לגשר בין ממצאי תסקיר ההשפעה על הסביבה וההנחיות הנגזרות ממנו, על מנת למזער את ההשפעות הסביבתיות של המתקנים והצנרות שניתן להקים לפי התמ"א, לבין ההנחיות הנוספות שעל בעל הרישיון לעמוד בהן בשלב היתר הבניה. במסגרת התנ"ס נדרש להתייחס לנושאים הבאים: איכות אוויר, קרקע ומים, יעילות אנרגטית, בטיחות, חומרים מסוכנים, סיכונים גיאולוגיים וסיסמיים, פסולת, רעש, תאורה, ערכי טבע ונוף ועוד.

התנ"ס מאושרת על ידי רשות הרישוי למתקני גז טבעי של המחוז בו מוגשת הבקשה להיתר בניה. רשות הרישוי מחליטה האם לאשר את התנ"ס בהתייחס לחוות דעת המתקבלת מהצוות הבינמשרדי שהוקם לפי הוראות התמ"א. הצוות הבינמשרדי הוקם על מנת לבחון את התנ"ס על כלל היבטיה, ומורכב מנציגי מינהל התכנון, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר ומשרד הבריאות.